Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Uczestnicy wymiany kulturalno-naukowej
 

Wizy J-1 przeznaczone są dla osób pragnących podjąć w Stanach Zjednoczonych zatrudnienie, staż lub prowadzić badania na wcześniej ustalonych warunkach w ramach zatwierdzonego programu sponsorowanego przez placówki oświatowe lub organizacje typu non-profit. Do programów kwalifikują się, m.in. studenci studiów podyplomowych, absolwenci medycyny udający się do USA w celu zdobycia specjalizacji, stypendyści tymczasowo zasilający kadry uniwersyteckie i zapraszani przez uniwersytety lub uczestnicy szkoleń biznesowych. Ponadto działa kilka programów wymiany dla młodzieży, w tym program „Praca i Podróże" (Work and Travel) staże dla studentów uniwersyteckich oraz dla opiekunek do dzieci (program Au Pair). Centrum Doradztwa Edukacyjnego przy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta udostępnia listę programów wymiany do Stanów Zjednoczonych.

Opiekunki do dzieci (Au Pair)

Opiekunki do dzieci zamierzające podjąć zatrudnienie w USA powinny posiadać wizy J-1 w ramach oficjalnie zatwierdzonego programu wymiany kulturalno-naukowej. Cudzoziemcy w wieku 18-26 lat biorą udział w życiu rodziny gospodarzy opiekując się ich dziećmi maksymalnie przez rok. Opieka nie może przekraczać dziesięciu godzin dziennie ani czterdziestu pięciu godzin tygodniowo. Opiekunowie muszą swobodnie posługiwać się językiem angielskim w mowie oraz zdobyć w oficjalnej placówce oświatowej w USA przynajmniej sześć punktów akademickich. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu dla opiekunów oraz aktualną listę sponsorów, prosimy kliknąć tutaj.

Powrót

Lekarze

Aby wykonywać zawody medyczne lub ukończyć studia medyczne w USA, określona grupa lekarzy cudzoziemców musi zdać część I i II egzaminu organizowanego przez Krajową Radę Egzaminatorów Medycznych tzw. National Board of Medical Examiners (NBME) lub inny egrazmin równoważny. Bliższych informacji udziela National Board of Medical Examiners

Powrót

Małżonkowie i dzieci

  • Współmałżonkowie i dzieci stanu wolnego poniżej 21 roku życia, którzy chcą towarzyszyć lub dołączyć w późniejszym terminie do posiadacza wizy J-1 w trakcie trwania jego programu, mogą ubiegać sie o wizę J-2,   w zależności od kategorii programu. Sponsor musi wystawić osobne formularze DS-2019, które są niezbędne do ubiegania się o wizę J-2. Należy również przedstawić kopię wizy J-1 głównego wnioskodawcy oraz dowód pokrewieństwa.
  • Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci
  • Dzieci poniżej 21 roku życia posiadające wizę J-2 mogą uczęszczać do szkoły w USA i nie muszą ubiegać się o wizę studencką F.

Powrót

Wjazd do USA i długość pobytu

Posiadacz wizy J-1 może wjechać do Stanów Zjednoczonych do 30 dni przed datą rozpoczęcia programu wskazaną na formularzu DS-2019. Okres trzydziestodniowy nie odnosi sie do osób, które przerwawszy pobyt, wracają do USA by kontynuować uczestnictwo w programie. Posiadacz wizy J-1 może pozostać w USA maksymalnie 30 dni od daty zakończenia programu, wskazanej na formularzu DS-2019. Aby przedłużyć pobyt, należy ubiegać się zmianę statusu w USA lub przedłużenie prawa pobytu. Odpowiednie wnioski można składać w urzędzie imigracyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania.

Powrót

Dodatkowe procedury i opłaty

Aby ubiegać się o wizę J-1 należy uzyskać od organizacji zapraszającej formularz DS-2019 (Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status). Wiza J-1 jest  ważna jedynie z formularzem DS-2019, na podstawie którego została wydana.

Zanim będzie można wydać wizę typu J, amerykańska organizacja lub instytucja, która wystawiła formularz DS-2019 zobowiązana jest do zarejestrowania uczestnika programu w elektronicznym systemie SEVIS. Wiza nie może być wydana, jeżeli informacje zawarte na formularzu DS-2019 nie zostały wprowadzone do systemu.

Osoby, których formularz DS-2019 został wystawiony 1 września 2004 r. lub później i których nauka lub udział w wymianie nie stanowi kontynuacji programu rozpoczętego przed tą datą, wnoszą dodatkową opłatę za rejestrację formularza DS-2019. Opłata musi zostać uiszczona przed spotkaniem z konsulem. Bezzwrotna opłata jest pobierana na pokrycie kosztów zarządzania systemem SEVIS. Jednorazową opłatę wnosi się każdorazowo za uczestnictwo w danym programie wymiany. Jej ważność wygasa wraz ze zmianą lub utratą statusu prawnego uczestnika wymiany.

Osoby zaproszone przez rząd Stanów Zjednoczonych, które biorą udział w programach oznaczonych: G-1, G-2, G-3, G-7 są zwolnione z opłaty SEVIS.

Osoby ubiegające się o wizy J-2 są zwolnione z opłaty SEVIS, mimo że ich formularze DS-2019 mają swoje własne numery.

Z dniem 27 października 2008 r. opłata SEVIS wynosi 180 USD. W przypadku uczestników niektórych programów wymiany krótkoterminowej - opiekunek „Au Pair”, uczestników programu „Praca i Podróże” (Work and Travel), wychowawców na obozach (Camp Counselor) - 35 USD.  

Informacje o sposobie wnoszenia tej opłaty zamieszczone są na stronie internetowej www.fmjfee.com Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS). Szczegółowych informacji o systemie SEVIS można zasięgnąć ze strony internetowej DHS poświęconej programowi SEVP.

Powrót

Wymóg zamieszkiwania w kraju pochodzenia 

Zgodnie z artykułem 212(e) Aktu o Imigracji i Obywatelstwie wymagane jest, aby uczestnik programu wymiany kulturalno-naukowej zamieszkiwał poza Stanami Zjednoczonymi (w kraju pochodzenia lub ostatniego stałego pobytu) przez dwa lata po zakończeniu programu, jeżeli:

  • Program wymiany, w którym uczestniczył został sfinansowany w całości bądź częściowo, bezpośrednio lub pośrednio przez rząd Stanów Zjednoczonych lub przez rząd kraju, z którego pochodzi, lub rząd kraju, w którym ostatnio na stałe zamieszkiwał.
  • Uczestnik programu przybył do USA, by uzyskać specjalizację medyczną lub staż.
  • Jest obywatelem państwa, w którym istnieje zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę lub umiejętności w dziedzinie, w której uczestnik wymiany specjalilzował się w USA. Uwaga: Od 28 czerwca 2009 obywatele polscy nie są objęci wymogiem zamieszkiwania w kraju pochodzenia ze względu na zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę lub umiejętności.  Dotyczy to również osób, których wiza J-1 została wydana przed 28 czerwca 2009 na podstawie formularza DS-2019 z zaznaczonym punktem „is subject to 212(e)”.

Uczestnik wymiany, który podlega artykułowi 212(e) Aktu o Imigracji i Obywatelstwie, nie ma prawa zmiany statusu na wizę typu H, L, K, ani do ubiegania się o wizę imigracyjną dopóki nie powróci do swego kraju lub kraju, w którym ostatnio na stałe zamieszkiwał przynajmniej na dwa lata lub nie otrzyma zgody na uchylenie tego przepisu. Więcej informacji o możliwości złożenia podania o uchylenie tego przepisu można uzyskać klikając na Waiver of the J Visa Two-Year Foreign Residence Requirement 212(e).

Powrót

Biuro ds. Oświaty i Kultury Departamentu Stanu USA

  • Strona Departamentu Stanu o programach wymiany J1

    Nowa strona Biura ds. Oświaty i Kultury Departamentu Stanu USA poświęcona programom wymiany J-1. Strona ta znajduje się pod adresem: http://j1visa.state.gov/