Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Opłaty Wizowe
 

 

Opłata za rozpatrzenie podania wizowego

Wszystkie osoby starające się o wizę nieimigracyjną są zobowiązane wnieść opłatę za rozpatrzenie podania wizowego (tzw. „opłatę wizową”) Wyjątek stanowią osoby wymienione w paragrafie "Zwolnienia z opłat wizowych". Opłata za rozpatrzenie podania wizowego nie jest opłatą za wydanie wizy. Obywatele niektórych państw muszą dokonać dodatkowej opłaty za wydanie wizy. Wizy dla obywateli Polski są bezpłatne.

Szczegółowe informacje o opłatach wizowych.


Powrót


Zwolnienia z opłat wizowych

Osoby, które nie muszą wnosić opłaty wizowej:

  • posiadacze paszportów dyplomatycznych lub osoby starające się o wizy typu A, G oraz NATO,

  • osoby starające się o wizy typu J sponsorowane przez rząd amerykański, wyjeżdżające w ramach programu, którego numer zaczynyna się kodem G1, G2, G3, G7 oraz członkowie ich najbliższej rodziny,

  • osoby, których wiza wymaga dokonania poprawki wynikającej z błędu pracownika Ambasady.

Powrót